Zonnepanelenproject Parkstad

VRAGEN OVER DEELNAMESTOP

Waarom stopt het Zonnepanelenproject Parkstad?

Het project was een succes en heeft daardoor een aantal jaren langer gelopen dan eerder bedacht.
Nu is er echter een moment bereikt dat het project niet meer past bij huidige (markt)ontwikkelingen.
Een aanzienlijke stijging in kosten (personeel, enegie, materiaal, onderhoud) zijn de voornaamste
redenen dat de in 2017 bij de aanbesteding overeengekomen prijsstelling niet meer realistisch is
voor de uitvoerende partij Volta. Daarnaast zijn er sinds 2017 diverse soortgelijke aanbieders
toegetreden en vergelijkbare financieringsconstructen opgezet waardoor burgers steeds vaker via
een andere weg zonnepanelen aanschaffen.

Wat voor gevolgen heeft dit voor deelnemers aan het project?

Er zijn géén gevolgen voor deelnemers van het project. Deelnemers aan het Zonnepanelenproject
Parkstad hebben recht op 15 jaar garantie en onderhoud. De afspraken die hierover gemaakt zijn
blijven gelden. Volta blijft zich hiervoor inzetten.
Daarnaast is is het voor burgers op basis van artikel 9 van de overeenkomst nog altijd mogelijk om
vroegtijdig boetevrij hun lening vroegtijdig af te lossen. De aflossing dient minimaal € 1.000,- te
bedragen. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan kunt u dit bedrag storten op:
NL93 RABO 0125 5370 42 ten name van Volta Limburg, onder vermelding van uw naam, adres,
postcode en plaats. Vervolgens wordt uw aflossingsbedrag in mindering gebracht op uw lening en
het maandelijkse aflossingsbedrag automatisch aangepast.

Waar kunnen inwoners in de toekomst terecht met vragen?

Het Zonnepanelenproject Parkstad biedt 15 jaar garantie en onderhoud. Dit betekent dat deelnemers
gedurende die periode met vragen of klachten terecht kunnen bij Volta Solar via
service@voltasolar.nl of zonnepanelenproject@parkstad-limburg.nl.

Waarom zijn er geen nieuwe afspraken gemaakt met Volta Limburg?

Dit heeft te maken met de inflexibiliteit van de aanbesteding. Deze biedt geen ruimte om de gemaakte afspraken te herzien.

Waarom is er geen nieuwe partij gezocht die het project kan uitvoeren?

Dit heeft te maken met de inflexibiliteit van de aanbesteding. Deze biedt geen ruimte om met een nieuwe partij in zee te gaan.

Tot wanneer kan een inwoner nog deelnemen aan het project?

Een deelnamestop zal per 24-11-2022 van kracht zijn.

Zijn er verschillen tussen gemeenten inzake de deelnamestop en de gevolgen?

Nee, de deelnamestop per 24-11-2022 en het feit dat er geen gevolgen zijn voor huidige deelnemers aan het project, geldt voor alle zeven gemeenten.

Op welke manier gaan gemeenten hun inwoners verder ondersteunen om te verduurzamen?

Inwoners kunnen nu al bij de WoonWijzerWinkel terecht voor advies en ondersteunining bij het treffen van verduurzamingsmaatregelen. Met het oog op de toekomst zijn de Parkstadgemeenten daarnaast op zoek gegaan naar een verbreding van het Zonnepanelenproject. De gemeenten willen
burgers uiteraard actief blijven ondersteunen bij het verduurzamen van hun woningen en panden.
Om dit vorm te geven wordt een nieuw platform ontwikkeld: www.parkstadverduurzaamt.nl. Het is mogelijk om nu alvast een kijkje te nemen. De verwachting is dat deze pagina pas begin 2023
volledig operationeel zal zijn.
Deze website is een centraal punt waar mensen uit Parkstad terecht kunnen voor informatie, advies en hulp op het gebied van verduurzaming. Burgers vinden er overzichtelijk en gerichte informatie die is afgestemd op hun persoonlijke situatie. Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om per interessegebied (bijvoorbeeld isolatie of opwekken van duurzame energie) te zien welke hulp er

beschikbaar is om te verduurzamen én geeft het een overzicht in steunmaatregelen. Zowel landelijke, provinciale als lokale steunmaatregelen worden overzichtelijk gepresenteerd. Stadsregio Parkstad heeft hiervoor een bedrijf verzocht om diverse steunmaatregelen voor verschillende doelgroepen in kaart te brengen. Hiermee wordt Parkstadverduurzaamt.nl een kapstok voor allerlei verduurzamingsinitiatieven in Parkstad die de komende jaren gevuld blijft worden.

VRAGEN OVER HET ZONNEPANELENPROJECT

Wat houdt het Zonnepanelenproject Parkstad in?

De samenwerkende Parkstadgemeenten (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Beekdealen, Simpelveld en Voerendaal) hebben de ambitie geformuleerd om in 2040 een energieneutrale regio te zijn. Om die ambitie te realiseren worden diverse projecten uitgevoerd waaronder het Zonnepanelenproject Parkstad, dat aan 7.250 particuliere huishoudens, bedrijven en verenigingen met een kleinverbruikersaansluiting van maximaal 3×80 ampére de kans biedt te investeren in duurzaamheid. Voor inwoners in een huursituatie geldt, dat alleen hun pandeigenaar kan deelnemen aan het Zonnepanelenproject Parkstad en deze pandeigenaar de overeenkomst met de gemeente aangaat.

Welke producten worden gehanteerd?

In het Zonnepanelenproject Parkstad wordt gewerkt met JA Solar zonnepanelen. JA Solar is in 2005 opgericht en behoort tot de grootste zonnecelproducenten ter wereld. JA Solar heeft ruime ervaring met de productie van zonnepanelen van hoogwaardige kwaliteit met een hoog rendement. De zonnepanelen voldoen aan alle belangrijke keurmerken en worden veelvuldig getest. In het project wordt gebruik gemaakt van JA Solar 275 Wp polykristallijn en 320 Wp monokristallijn (full black) zonnepanelen, in combinatie met SolarEdge power-optimizers, omvormers van SolarEdge en montagemateriaal van Van der Valk. JA Solar is een van de geselecteerde partners van SolarEdge.
SolarEdge is in 70 landen actief en heeft een servicekantoor in Nederland. Het SolarEdge systeem heeft zijn populariteit in Nederland met name te danken aan het feit dat het uitermate geschikt is voor relatief kleine daken (met ‘belemmeringen’ zoals schoorsteentjes en dakkapellen). Het SolarEdge systeem haalt meer stroom uit de zonnepanelen door deze individueel te regelen met een power-optimizer. Bovendien kan er informatie worden ingewonnen over elk afzonderlijk zonnepaneel. De power-optimizers beschermen de zonnepanelen bij te hoge temperaturen of beschadigde kabels, de panelen worden dan uitgezet. De omvormer van SolarEdge gaat zo’n 15 jaar mee.

VRAGEN OVER DEELNAME AAN HET PROJECT

Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?

Met de zonnekaart kunt u zien of uw dak geschikt is voor zonnepanelen. Op de website www.zonnekaart.nl vult u uw adres in. U ziet dan direct of uw dak geschikt is en het geeft een eerste inschatting van het aantal zonnepanelen dat hierop geplaatst zou kunnen worden. Als u zich rondom de gemeentelijke informatieavonden definitief aanmeldt voor het project, komt de serviceprovider (namens de acht Parkstadgemeenten de uitvoerende partij) bij u langs om uw mogelijkheden specifiek te beoordelen.

Kan iedereen mee doen aan het Zonnepanelenproject Parkstad?

Ja, de wijze waarop het Zonnepanelenproject is ingericht maakt het juist voor alle inwoners in Parkstad mogelijk om zonnepanelen aan te schaffen. Ongeacht de gezinssamenstelling, het energiegebruik of de financiële situatie.

Ik woon in een appartementencomplex dat deel uitmaakt van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Kan een VvE meedoen aan het Zonnepanelenproject Parkstad?

Dit is mogelijk. Het gemeenschappelijk verbruik van het appartementencomplex kan geproduceerd worden door middel van de zonnepanelen. Denk hierbij aan het elektriciteitsverbruik voor de lift, verwarmingspompen en traphuisverlichting.

Ik wil mijn zonnepaneleninstallatie uitbreiden. Kan dat met dit project?

U kunt uw bestaande zonnepaneleninstallatie zonder meer uitbreiden via deelname aan het Zonnepanelenproject Parkstad.

Wat gebeurt er als ik aan het project deelneem maar over bv. 10 jaar wil verhuizen? Treedt de nieuwe bewoner in dat geval in de rechten en plichten van de voormalige bewoner?

Bij de verkoop van de woning zijn er voor de deelnemende inwoner twee mogelijkheden:

  • De lening wordt in één keer afgelost waardoor de inwoner vrijelijk over de zonnepaneleninstallatie kan beschikken en hij/zij deze evt. kan meenemen naar de nieuwe woning;
  • Het contract (en/of de lening) in het kader van het project wordt één-op-één overgenomen door de nieuwe bewoner.

Is het mogelijk om zelf een merk en type zonnepaneel en/of omvormer te kiezen?

Bij de aanbesteding van het project is aan de serviceprovider gevraagd een specificatie aan te leveren van de materialen en componenten (zoals zonnepanelen en de omvormer) die toegepast worden in het project. Vooraf hebben de gemeenten minimale eisen gesteld aan deze producten. De serviceprovider heeft in zijn inschrijving aangegeven met welke producten hij in het project zal werken en welke keuze u als deelnemer hebt. Als u deelneemt aan het project kunt u een keuze maken tussen standaard blauwe panelen met een aluminium rand en zwarte panelen die voorzien zijn van een matzwart frame.

Wat is de doorlooptijd per deelnemer? (+/- 4 maanden)

  1. Van ‘akkoord op de offerte’ tot ‘realisatie van de zonnepaneleninstallatie’: twee maanden.
    Allereerst vraagt u bij de serviceprovider Volta Limburg (kijk op uw gemeentepagina onder ‘Meedoen’) een vrijblijvende offerte aan. Indien u besluit om deel te nemen aan het project wordt de zonnepaneleninstallatie bij u thuis geïnstalleerd. Dit proces omvat gemiddeld genomen twee maanden.
  2. De afhandeling van de projectadministratie en het indienen van de BTW-teruggave: twee maanden
    Vervolgens wordt u ook wat betreft de administratie volledig ontzorgd. Zo ontvangt u de overeenkomst tussen u en uw gemeente en wordt namens u het verzoek tot BTW-teruggave bij de Belastingdienst ingediend. Ook dit proces omvat gemiddeld genomen twee maanden. Wanneer u de BTW-teruggave van de Belastingdienst daadwerkelijk ontvangt, is afhankelijk van de interne doorlooptijden bij de Belastingdienst. Hierop heeft uw gemeente geen invloed.

Wilt u tussentijds of vervroegd aflossen? Dat kan!

Op basis van artikel 9 van de overeenkomst is het mogelijk om boetevrij een tussentijdse aflossing op de lening te doen. De aflossing dient minimaal € 1.000,- te bedragen. Er geldt één uitzondering hierop en dat is wanneer u de terugontvangen BTW als tussentijdse aflossing wilt inzetten; alleen dan mag het aflossingsbedrag lager zijn dan € 1.000,-. Klik hier voor meer informatie.

VRAGEN OVER ZONNEPANELEN

Wat is zonne-energie?

Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. In Nederland zijn voornamelijk twee technieken in gebruik die zonlicht omzetten in een andere vorm van energie namelijk zonnecollectoren (warmte) en zonnepanelen (elektriciteit).

Wat betekent PV?

Pv staat voor Photovoltaïsch. In vaktermen heten zonnepanelen daarom ook wel ‘photovoltaïsche panelen’.

Hoe werkt een zonnepaneel?

De zonnecellen in het paneel zijn (vaak) gemaakt van twee lagen silicium. Op het moment dat er zonlicht op het paneel valt ontstaat er tussen de lagen een elektrische stroom (gelijkstroom). De zonnecellen zijn aan elkaar geschakeld via een glasplaat en een kunststofplaat. Een omvormer zet deze gelijkstroom vervolgens om in wisselstroom.

Waarom heb ik een omvormer nodig?

Een zonnepaneel wekt gelijkstroom op. Om de opgewekte elektriciteit in huis te benutten óf om deze terug te leveren aan het elektriciteitsnetwerk, moet deze gelijkstroom worden omgezet naar wisselstroom; dit doet de omvormer.

Wat is de beste plaats voor een zonnepaneel?

De opbrengst van een zonnepaneel is niet alleen afhankelijk van de grootte van de installatie. Ook de hellingshoek en de ligging van het dak ten opzichte van de zon zijn bepalend. Daarnaast is het van belang dat het dakvlak vrij van schaduw is. Schaduwwerking beïnvloedt de opbrengst van de zonnepanelen-installatie in negatieve zin. Bijvoorbeeld bomen, schoorstenen, dakkapellen.

Moet een zonnepanelen installatie georiënteerd zijn naar het zuiden?

In principe kunnen zonnepanelen naar meerdere windrichtingen georiënteerd worden. Wel wordt het hoogste rendement behaald bij een zuidoriëntatie.

Ik heb een plat dak. Kan ik daar ook zonnepanelen op laten plaatsen?

In principe kunnen in het kader van dit project alle soorten daken worden belegd met zonnepanelen, zij het dat dit veelal vraagt om maatwerk per woning of bedrijfspand.

Heb ik een vergunning nodig om zonnepanelen te laten installeren?

Voor het installeren van zonnepanelen is in de meeste gevallen geen vergunning nodig tenzij u in een monumentaal pand woont of uw woning onder een beschermd stads- of dorpsgezicht valt. Neem in dat geval contact op met uw eigen gemeente. Het is overigens altijd goed om dit vooraf voor de zekerheid te controleren.  Mocht blijken dat in uw geval een vergunning nodig is, wordt u hierin geholpen door de projectorganisatie en Volta.

Wat gebeurt er met de elektriciteit die ik opwek?

De elektriciteit die u opwekt wordt ten eerste gebruikt voor de apparaten in huis, zoals een wasmachine of koelkast. Wekt u meer elektriciteit op dan op dat moment nodig is, dan levert u de elektriciteit terug aan het netwerk (salderen). Andersom: heeft u meer elektriciteit nodig dan u opwekt? Dan levert uw energieleverancier u de elektriciteit die u nog extra nodig heeft.

Hoe werkt het ‘salderen’ van elektriciteit?

Doordat de zonnepanelen gekoppeld zijn aan uw meterkast wordt het overschot automatisch teruggeleverd aan het netwerk. Per 1 februari 2011 mogen particulieren in Nederland een overschot tot 5.000 kWh terugleveren en compenseren met het (jaarlijks) elektriciteitsverbruik (salderingsregeling). De regering wilt deze regeling vanaf 2023 veranderen. Kijk voor meer actuele informatie over de landelijke salderingsregeling op https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/salderingsregeling-voor-zonnepanelen/

.

Ik heb gelezen dat de salderingsregeling in 2023 zal veranderen. Klopt dit?

Het Zonnepanelenproject Parkstad is mede gestoeld op de landelijke salderingsregeling die wettelijk van kracht is. De regering wilt deze regeling vanaf 2023 veranderen. Kijk voor meer actuele informatie over de landelijke salderingsregeling op https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/salderingsregeling-voor-zonnepanelen/

Wekken zonnepanelen ook energie op als het bewolkt, regenachtig of koud is?

Een zonnepaneel wekt stroom op door middel van zonlicht. Met bewolking is het systeem actief aangezien de bewolking slechts een deel van het zonlicht tegenhoudt. Ook in de winter werken uw zonnepanelen mits deze niet besneeuwd zijn.

Leveren mijn zonnepanelen stroom bij een eventuele stroomuitval?

Nee, de omvormer schakelt automatisch uit als de stroom uitvalt. Dit in verband met veiligheidsoverwegingen.

VRAGEN OVER DE FINANCIERING EN HET CONTRACT

Is de lening een verplichte voorwaarde voor de deelname aan het Zonnepanelenproject Parkstad?

Nee, dit is niet verplicht. U kunt ervoor kiezen versneld of zelfs in één keer af te lossen (boetevrij).

Wordt er vóór deelname een BKR toets uitgevoerd?

Nee, er vindt geen BKR-toets plaats.

Met wie gaat de deelnemende inwoner een contract aan?

De inwoner sluit een contract met de eigen gemeente.

De deelnemende inwoners worden in het project geheel ontzorgd. Wat betekent dat precies?

Alle handelingen die noodzakelijk zijn voor aanleg, beheer en onderhoud worden door de serviceprovider overgenomen. Als dat in uw geval mogelijk is, wordt de BTW voor u terug gevraagd. Mocht blijken dat in uw geval een vergunning nodig is voor de aanleg van de zonnepanelen, wordt u hierin geholpen door de projectorganisatie en Volta.

Wat is het verschil en voordeel van het Zonnepanelenproject Parkstad ten opzichte van de bestaande regelingen zoals de duurzaamheidslening van de provincie Limburg?

Het Zonnepanelenproject Parkstad biedt naast de financiering ook een gehele ontzorging aan de deelnemer aan. Hiermee wordt het gehele traject van aanleg, onderhoud, garantie en service voor de deelnemer geregeld.